ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา Cyclosporine 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกวดราคาซื้อยา Cyclosporine 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖6 วงเงินงบประมาณ 2,847,500 บาท   (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                   1. มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ราย ดังนี้

                       1) บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด

                   เนื่องจาก ในการประกวดราคาซื้อยา Cyclosporine 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว           แต่บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด เสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของยา Ciclosporin 100 mg capsule ของโรงพยาบาลเลย ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อ 5.23 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลยพิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคา ซื้อยา Cyclosporine 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding) เลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ในครั้งนี้