ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม) ในหมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ ชุด หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ ชุด  หมวดงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุทั่วไป จำนวน ๗ ชุด และหมวดงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ ชุด ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้