ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

               ตามที่จังหวัดเลย ได้จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม) ในหมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ ชุด หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ ชุด หมวดงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุทั่วไป จำนวน ๗ ชุด และหมวดงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ ชุด ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

            เนื่องจากโรงพยาบาลเลย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๔ และลำดับที่ ๓๘ จำนวนรายการผิดไม่ถูกต้องตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม) จังหวัดเลย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้