ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ โรงพยาบาลเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย

ปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

                    เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก จำนวน ๗ เครื่อง ผู้เสนอ

ราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอ

ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงิน

งบประมาณ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๑

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 


เอกสารแนบ