ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรน์สำหรับผ่าตัดด้านหู คอ จมูก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       ตามประกาศ โรงพยาบาลเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรน์สำหรับผ่าตัดด้านหู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น                     

                       กล้องจุลทรรน์สำหรับผ่าตัดด้านหู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ ราคา ได้แก่ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๖