ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น                     

                  ชุดผ่าตัดต้อกระจก จำนวน ๑,๗๘๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

Tags