ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

               ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ ชุด หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ ชุด  หมวดงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ ชุด หมวดวัสดุทั่วไป จำนวน ๗ ชุด และหมวดงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ ชุด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดเลย ได้ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม) หมวดงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในความล่าช้าจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดทำสัญญาในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้มีผู้ให้เช่ารายใหม่ในทุกๆ ปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ
                 จากเดิม
                 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ ชุด ระยะเวลาเช่า ๑ ปี
                 แก้ไขเป็น
                 ๑. เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาเช่า ๒ ปี
                 ๒. เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ ชุด ระยะเวลาเช่า ๓ ปี
                 อื่นๆ นอกนั้นคงเดิม

               จังหวัดเลย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้