ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 


เอกสารแนบ