ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

               เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ จังหวัดเลย จึงได้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่เป็นครั้งที่ ๓

Tags