ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Tranexamic acid ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Tranexamic acid ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 29/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   ยา Tranexamic acid ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จำนวน 60,000 หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 1,002,000 บาท (หนึ่งล้านสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๘,0๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.22