ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   ยา Ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion จำนวน 80,๐๐๐ ขวด    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด       เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 665,600 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 454,400 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.57


เอกสารแนบ