ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, 1 L bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, 1 L bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 31/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   ยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, 1 L bag จำนวน 90,000 ถุง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 1,971,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 369,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.77

Tags