รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ด้วยจังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายลงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กันยายน 2566

ผู้ที่ประสงค์จะขอย้าย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ในวันเวลาราชการ หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4286 2123 ต่อ 2717

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


เอกสารแนบ

Tags