ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น                     

                    ๑. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง                     

                   ๒. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ ราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง                    

                   ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๙ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๓๒  

                   ๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๓๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อย ละ ๐.๔๘                     

                   ๕. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (thermal printer) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการ เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๐.๗๗ สำเนาถูกต้อง สุวารี ชมภูธิมา (นางสาวสุวารี ชมภูธิมา) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดย นางสาวสุวารี ชมภูธิมา นักเทคนิคการ แพทย์ชำนาญการ                    ๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๙ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ประกาศ  

              ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖