ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๗ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ เรื่อง จังหวัดเลย ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๗ รายการ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ลงวันที่ นั้น๔๒/๒๕๖๖ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
                ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๗ รายการ บริษัท รุ่งเรืองพลาสแพค จํากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๑๗๗,๓๔๔.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๓.๔๒