ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ


นพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

ผู้อำนวยการ


พญ.นภาพร สิงขรเขียว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการ


นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ


นางสาวสิรินทร วิบูลชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้อำนวยการ


นพ.สราวุฒิ ใฝ่ชำนาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ

ผู้อำนวยการ


พญ.กรรณิการ์ นิวัตยะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการ


นพ.ทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ