ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ


นพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นพ.ทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล


นางสาวสุนันทา ไชยาฟอง

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ


นพ.สราวุฒิ ใฝ่ชำนาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายทุติยภูมิและตติยภูมิ


นพ.วิเชียร มลอยู่พะเนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายทุติยภูมิและตติยภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ


นพ.อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง


พญ.อุศณี เอมอิ่มอนันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง