ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ


นพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

โทรศัพท์ 0-4286-2123 ต่อ 2200

ผู้อำนวยการ


พญ.นภาพร สิงขรเขียว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการ


นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ

นางฉัตรพร หัตถกรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้อำนวยการ


นพ.สราวุฒิ ใฝ่ชำนาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
ผู้อำนวยการ


นพ.ทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ