ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ


นพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นพ.อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นพ.วิเชียร มลอยู่พะเนา

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล


นางสาววนิดา เคนทองดี

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ


นพ.สราวุฒิ ใฝ่ชำนาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง


พญ.อุศณี เอมอิ่มอนันต์

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ