ข้อมูลพื้นฐาน ITA

  1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
  3. แผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน
  4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
  6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง