วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ เครือข่ายเข้มแข็ง ผู้รับพอใจ ผู้ให้มีความสุข

พันธกิจ (2พ 2ส)

  1. พัฒนาบริการรักษาพยาบาลให้ได้คุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น
  2. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
  3. สนันสนุนงานบริการปฐมภูมิเพื่อลดปัญหาสุขภาพของประชาชน
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ บริการด้วยใจ