ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/ infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/ infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 6/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

                   ยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/ infusion 16,000 ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 2,764,880 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง