• darkblurbg
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
 • darkblurbg
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
 • darkblurbg
  ประกาศโรงพยาบาลเลย รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย
  ประกาศโรงพยาบาลเลย รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย
 • darkblurbg
  ITA 2565
  ITA 2565
 • darkblurbg
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
 • darkblurbg
  ขอเชิญสั่งจอง พระบางเมืองเลย เพื่อสมทบสร้างอาคาร ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลเลย
  ขอเชิญสั่งจอง พระบางเมืองเลย เพื่อสมทบสร้างอาคาร ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลเลย
 • darkblurbg
  MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • darkblurbg
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
 • darkblurbg
  MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565