รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลยจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ