ประกวดราคา ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                       ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection จำนวน 10,000 หลอด วงเงินงบประมาณ 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่   10 มีนาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  11 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป    ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย