ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection ราคาขวดละ 172.81 บาท จำนวน 20,000 ขวด วงเงินงบประมาณ 3,456,200 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,456,200 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection ราคาขวดละ 172.805 บาท จำนวน 20,000 ขวด วงเงินงบประมาณ 3,456,100 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,456,100 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIR โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Tags