ประกวดราคา ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                 ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ราคาขวดละ 20,865 บาท จำนวน 120 ขวด วงเงินงบประมาณ 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

                กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป      ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย