ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
               จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๗๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ