ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดิทัศน์ โดยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา

               ตามที่โรงพยาบาลเลย ได้ทำหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายให้เข้ามาเสนอราคา กล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดิทัศน์โดยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,668,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

                โรงพยาบาลเลย ได้พิจารณาแล้ว ผู้ที่ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีทัศน์จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  


เอกสารแนบ