ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
               ชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) จำนวน ๑๙,๔๖๔ เทสต์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง