เสนอราคายา โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562)

เสนอราคายา โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2563

ยื่นเสนอราคายา ระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562 
ผ่านทาง ระบบเสนอราคายา โรงพยาบาลเลย

email : loeistockpharmacy@gmail.com
ติดต่อ : 042-862123 ต่อคลังยา 2261

Tags