ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย   

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ