ประกาศโรงพยาบาลเลย รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และตามประกาศโรงพยาบาลเลย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ คือ นายอุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

 


เอกสารแนบ

Recent Posts

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบตรวจกรองแอนติบอดี ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด และแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

Tags