ประกาศโรงพยาบาลเลย รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และตามประกาศโรงพยาบาลเลย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ คือ นายอุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

 


เอกสารแนบ