ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Epoetin alfa 5,000 iu/ 0.5 ml solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย  ประกวดราคาซื้อซื้อยา Epoetin alfa 5,000 iu/ 0.5 ml solution for injection ได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้