ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62117043923 ลงวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๒

              เนื่องจาก ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

              จังหวัดเลย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


เอกสารแนบ