ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 4 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น
                    วัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัชวาลวงค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐.๐๔