ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

                    ๑. กล้องวงจรปิด ขนาดเลนส์ ๔.๐ มม มุมมอง ๗๘.๗ องศา จำนวน ๓๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๙๙๙.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗,๐๐๑.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐

                    ๒. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มี WIFI จำนวน ๓ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก

                    ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๒

                    ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓๓

                    ๕. เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๔ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก

                    ๖. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๔๖

                    ๗. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๙

                    ๘. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓๑

                    ๙. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๗ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒.๐๐

                    ๑๐. จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                    ๑๑. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๑

                    ๑๒. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๖.๓๐

                    ๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๕

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖