ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 25/2566 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   ยา Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial จำนวน ๔,๐๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 4,280,000 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.73

Tags