ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Carvedilol ๒๕ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Carvedilol ๒๕ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นั้น

                   ยา Carvedilol ๒๕ mg tablet จำนวน 280,000 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 697,200 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐.๑๑

Tags