ยกเลิกประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,772,736 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                    เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารแนบ