ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ด้วยจังหวัดเลย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้       

 


เอกสารแนบ