ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ จังหวัดเลย

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ หนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ตามแผนปฎิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ประเภทเงินบำ รุง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำ หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                         จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ตามแผน ปฎิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ประเภทเงินบำ รุง ตามเอกสารที่ แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖