ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหู คอ จมูกและวิดีทัศน์ ชุด ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหู คอ จมูกและวิดี ทัศน์ ชุดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น                     

             ชุดอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหู คอ จมูกและวิดีทัศน์ ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศัลยเวทย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 


เอกสารแนบ