เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐%ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากกลุ่มงานยุทธสาสตร์และแผนงานโครงการได้เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ จังหวัดเลย จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว