ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB5

EB 3

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 4
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ   งบประมาณ  งบลงทุน
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดขุองหน่วยงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564  งบประมาณ  งบลงทุน
1.4 คําสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  งบประมาณ  งบลงทุน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ   และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 หนังสือขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Recent Posts

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบตรวจกรองแอนติบอดี ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด และแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

Tags