ประกาศ ยกเลิกการดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงพยาบาลเลย เรื่อง ราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗  ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก โรงพยาบาลเลย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ลงเอกสารร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR ) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอยกเลิกการดำเนินการประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ