ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 จังหวัดเลย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567