ข้อมูลพื้นฐาน ITA

  1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
  3. แผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน / สรุปการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ
  4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  5. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
  6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  8. เเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  9. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน