ดาวน์โหลด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
101EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงานเอกสารเผยแพร่26/08/2021418
102EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเอกสารเผยแพร่15/03/2021261
103EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเอกสารเผยแพร่16/03/2021297
104EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอกสารเผยแพร่26/08/2021364
105EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"เอกสารเผยแพร่14/06/2021361
106EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ...เอกสารเผยแพร่16/03/2021448
107EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเอกสารเผยแพร่26/08/2021634
108EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)เอกสารเผยแพร่11/03/2021322
109ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเอกสารเผยแพร่12/05/2021838
110ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารเผยแพร่23/06/2022158
111แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
112ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019568
113ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019476
114ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019425
115แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
116แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
117แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019505
118ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
119ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191791
120บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191117